Quạt tàu chuối

Liên hệ báo giá

Quạt và câu đối đục trạm tỷ mỉ và sơn thếp bạc, hàng kỹ được chế tác bằng gỗ dổi